Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Techoone

Welkom bij Techoone!

In deze voorwaarden en bepalingen worden de regels en regle voor het gebruik van de website van Techoone, te vinden op https://techoone.com.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf Techoone niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich houdt aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. "Het Bedrijf", "Onszelf", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar ons Bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst naar zowel de klant als onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om aan de behoeften van de klant te voldoen met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende recht van de Verenigde Staten. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en verwijzen dus naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door Techoone te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Techoone.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Sommige van onze affiliate/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn Techoone en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Techoone. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang krijgen tot dit van Techoone voor uw eigen persoonlijk gebruik onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn uiteengezet.

U mag niet:

 • Materiaal van Techoone herpubliceren
 • Materiaal van Techoone verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van Techoone
 • Inhoud van Techoone herdistribueren

Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan. Onze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt met behulp van de Algemene Voorwaarden Generator.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Techoone filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt Reacties niet voordat ze op de website worden geplaatst. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Techoone, haar agenten en/of filialen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Techoone niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de opmerkingen op deze website.

Techoone behoudt zich het recht voor om alle Opmerkingen te controleren en Opmerkingen te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • Je hebt het recht om de commentaren op onze website te plaatsen en beschikt over alle nodige licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
 • De Reacties geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten dat een inbreuk vormt op de privacy
 • De Reacties zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te vragen of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

U verleent Techoone hierbij een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toestemming te geven om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinken naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze Website plaatsen:

 • Overheidsinstellingen;
 •  Zoekmachines;
 •  nieuwsorganisaties;
 •  Distributeurs van onlinegidsen mogen een hyperlink naar onze website plaatsen op dezelfde manier als ze een hyperlink plaatsen naar de websites van andere bedrijven op de lijst; en
 •  Geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem, met uitzondering van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en fondsenwervende groepen voor goede doelen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of onderschrijving van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 •  dot.com community sites;
 •  verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
 •  distributeurs van online gidsen;
 •  internetportalen;
 •  accountants-, advocaten- en advieskantoren; en
 •  onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons of onze geaccrediteerde bedrijven niet in een kwaad daglicht stelt; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Techoone compenseert; en (d) de link in de context staat van algemene broninformatie.

Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of onderschrijving van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden genoemd en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Techoone. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met URL's vanwaar u een link naar onze website wilt plaatsen en een lijst met URL's op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op antwoord.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt hyperlinken naar onze Website:

 • Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 •  Door het gebruik van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 •  Door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Gebruik van Techoone's logo of ander artwork voor links is niet toegestaan zonder een licentieovereenkomst voor handelsmerken.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming is het niet toegestaan frames rond onze webpagina's te maken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website op enigerlei wijze wijzigen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Er mogen geen links op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op de rechten van derden, deze anderszins schenden of pleiten voor inbreuk op de rechten van derden.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkingbeleid op elk gewenst moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze na te leven.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze Website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht dit te doen of direct op u te reageren.

We garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, we garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet; noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 •  onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;
 •  onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 •  een van onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die niet mag worden uitgesloten onder het toepasselijk recht.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid uiteengezet in deze paragraaf en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.